Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie
door Huck Sim, handelend onder de naam: Louter Liefde

 

Bij het boeken van een fotoshoot of bruidsreportage gaat u akkoord
met de algemene voorwaarden van Louter Liefde

 

Update: 10 februari 2020

 

Gegevens fotograaf
Louter Liefde | Bruidsfotografie | KvK 55210422 | BTW NL163469957B01

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee
beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Louter Liefde en
het bruidspaar waarmee de overeenkomst wordt gesloten.
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Huck Sim
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de
overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene
voorwaarden.
6. Annuleren: beeindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken
van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de
identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij
opdrachtgever.

8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet
1912
9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen
tussen fotograaf en het bruidspaar, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of
niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts
bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn
aanvaard.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Artikel 3. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de
offerte staan het aantal uren omschreven . Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge
resolutie zonder watermerk inbegrepen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes
zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken en de
offerte vervolgens getekend en binnen 48 uur geretourneerd is, wordt de offerte
een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal
uren definitief in de agenda gezet. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de
opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de
offerte en met het reserveren van de vermelde datum.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
1. Het bruidspaar dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Tevens

wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
2. Louter Liefde houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien
na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor
fotograaf onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming
worden gewijzigd. Louter Liefde is in dat geval gerechtigd het voor de
overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
1. Louter Liefde zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig
mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet
uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. Louter Liefde levert de foto’s uit in de door normaal gebruikelijke stijl,
waarbij beeldbewerking wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie van
de foto’s, waarop het bruidspaar geen invloed heeft.

Artikel 6. Levering
1. Louter Liefde levert de foto’s uiterlijk 6 weken na de bruiloft. Deze termijn
kan langer zijn wanneer fotograaf afhankelijk is van te leveren materialen door
opdrachtgever. Van afwijkende levertermijnen maakt fotograaf altijd melding.
2. Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, digitaal in hoge resolutie
aangeleverd via Wetransfer of Google Drive.
3. Louter Liefde levert uitdrukkelijk geen onbewerkte RAW bestanden.
Fotograaf levert enkel de door hem gemaakte en bewerkte selectie van foto’s als
eindproduct.

Artikel 7. Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de
fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op
mijn website.

2. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten gaat maken welke
redelijkerwijs noodzakelijk zijn, zal Louter Liefde dit na overleg en wederzijdse
goedkeuring doorberekenen aan het bruidspaar.
3. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
1. Louter Liefde zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een
(elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na
factuurdatum.
3. De factuur met betrekking tot de 50% aanbetaling van de opdracht, dient in elk
geval minimaal 14 dagen voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht
voldaan te zijn. Pas nadat de aanbetaling heeft plaatsgevonden zal de
afgesproken datum van de werkzaamheden worden gereserveerd. Indien
de aanbetaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is Louter Liefde
gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling
door Louter Liefde niet vergoed.

Artikel 9. Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan
, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens
werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag
van de factuur is voldaan.
2. Indien het bruidspaar niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van
de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de
uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Louter Luiefde gerechtigd de
overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt Louter Liefde
de aanbetaling voor de opdracht in rekening.
5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te
maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te

vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk
geval geen recht op korting of restitutie.
6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Louter Liefde
gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over
het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten
verschuldigd.

Artikel 10. Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een
factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk
te worden voorgelegd aan de Louter Liefde. Klachten over geleverde
producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze
producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Louter Liefde zal ten alle tijden in ieder geval reageren op de klacht.

Artikel 11. Auteursrecht
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met
betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in
het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen
berust bij fotograaf.
3. Louter Liefde houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor
eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend,
website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en
beursmateriaal.
4. Het bruidspaar verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor
onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken.
5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te
verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan fotograaf voor het
inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in
artikel 25 Aw in acht te nemen.

Artikel 12. Portretrecht
1. Louter Liefde houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen
promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website
en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en
beursmateriaal.
2. Louter Liefde zal de foto’s niet aan derden verkopen.
3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever,
tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of
diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde
beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is
fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of filmateriaal.
3. Fotograaf zal de geleverde materialen -eindselectie zoals in offerte is opgenomen minimaal 1 jaar bewaren. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan het
bruidspaar geleverd heeft.
4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of
aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Louter Liefde aan de
opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien het bruidspaar een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot
de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de
overeenkomst beeindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Rechts- en forumkeuze
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden
nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de
overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing.


Artikel 16. Privacy / geheimhouding
1. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Photo Story by Huck
respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt alle
persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens
worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk
om gevraagd wordt.
2. Alle foto’s in onze promotionele uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke
toestemming van Louter Liefde. Mocht er onverhoopt een
beelddrager op de websites van Louter Liefde gepubliceerd zijn waar
geen toestemming voor gegeven is dan kunt u het beste bellen via
0611707875. Ook kunt u een email sturen naar info@louterliefde.nl. Ik
zal dan direct stappen ondernemen zodat deze beelddrager niet meer
op de desbetreffende site gebruikt zal worden. Heeft u vragen m.b.t.
de privacy van gegevens, neemt u dan gerust contact met ons op via
info@louterliefde.nl of door te bellen naar 0611707875.

@ 2020 Louter Liefde | Beeldflow | Rotterdam