top of page

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door trouwfotograaf Huck Sim, handelend onder de naam: Louter Liefde
 
Bij het boeken van een fotoshoot of bruidsreportage gaat u akkoord
met de algemene voorwaarden van Louter Liefde.
 
Laatste update: 18 januari 2023

Louter Liefde Bruidsfotografie / KVK 55210422 / BTW NL001869326b01

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Louter Liefde en het bruidspaar waarmee de overeenkomst wordt gesloten.
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Huck Sim
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beeindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken
van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de
identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen
tussen fotograaf en het bruidspaar, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de
offerte staan het aantal uren omschreven . Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes
zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken en de
offerte vervolgens getekend en binnen 48 uur geretourneerd is, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de
opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
1. Het bruidspaar dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
2. Louter Liefde houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien
na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Louter Liefde is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
1. Louter Liefde zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. Louter Liefde levert de foto’s uit in de door normaal gebruikelijke stijl,
waarbij beeldbewerking wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie van
de foto’s, waarop het bruidspaar geen invloed heeft.
 

Artikel 6. Levering
1. Louter Liefde levert de foto’s uiterlijk 6 weken na de bruiloft. Deze termijn kan langer zijn wanneer fotograaf afhankelijk is van te leveren materialen door opdrachtgever. Van afwijkende levertermijnen maakt fotograaf altijd melding.
2. Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, digitaal in hoge resolutie
aangeleverd via Wetransfer of Google Drive.
3. Louter Liefde levert uitdrukkelijk geen onbewerkte RAW bestanden.
Fotograaf levert enkel de door hem gemaakte en bewerkte selectie van foto’s als eindproduct.

Artikel 7. Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op mijn website.
2. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten gaat maken welke
redelijkerwijs noodzakelijk zijn, zal Louter Liefde dit na overleg en wederzijdse goedkeuring doorberekenen aan het bruidspaar.
3. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
1. Louter Liefde zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
3. De factuur met betrekking tot de 25/50% aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval minimaal 14 dagen voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Pas nadat de aanbetaling heeft plaatsgevonden zal de afgesproken datum van de werkzaamheden worden gereserveerd. Indien de aanbetaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is Louter Liefde gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever om persoonlijke redenen, wordt de aanbetaling door Louter Liefde niet vergoed. Exceptionele uitzonderingen zijn omstandigheden waarbij een bruiloft niet mag plaatsvinden door opgelegde maatregelen vanuit de overheid.

Artikel 9. Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien het bruidspaar niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van
de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Louter Liefde gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt Louter Liefde de aanbetaling voor de opdracht in rekening.
5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Louter Liefde gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.


Artikel 10. Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de Louter Liefde. Klachten over geleverde
producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Louter Liefde zal ten alle tijden in ieder geval reageren op de klacht.


Artikel 11. Auteursrecht
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij fotograaf.
3. Louter Liefde houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en webblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
4. Het bruidspaar verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken.
5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

Artikel 12. Portretrecht
1. Louter Liefde houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
2. Louter Liefde zal de foto’s niet aan derden verkopen.
3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever,
tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde
beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of filmateriaal.
3. Fotograaf zal de geleverde materialen -eindselectie zoals in offerte is opgenomen minimaal 1 jaar bewaren. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan het
bruidspaar geleverd heeft.
4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Louter Liefde aan de opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien het bruidspaar een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot
de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beeindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Rechts- en forumkeuze
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden
nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing.

Artikel 16. Privacy / geheimhouding
1. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Louter Liefde respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.
2. Alle foto’s in onze promotionele uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van Louter Liefde. Heeft u vragen m.b.t. de privacy van gegevens, neemt u dan gerust contact met ons op via info@louterliefde.nl of door te bellen naar +31682041407

algemene voorwaarden

Louter Liefde / bruidsfotografie

bottom of page